شماره تلفن دفتر: 32248641

پست الکترونیک دفتر : padafand@hormozgan.ir


پدافند غیرعامل


1- راهبری شورای پدافند غیرعامل استان از طریق تهیه دستور کار مناسب، اخذ تصمیمات لازم و پیگیری مصوبات.

2- هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط درزمینهٔ فرهنگ‌سازی و نهادینه‌سازی موضوع پدافند غیرعامل در سطح استان و واحدهای استانی دستگاه اجرایی.

3- راهبری امور مربوط به شناسایی و طبقه‌بندی زیرساخت و مراکز و تأسیسات در سطح استان و شهرستان‌های تابعه.

4- هدایت امور مربوط به تهیه برآورد تهدیدات استان (تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی) و تهیه فهرست آسیب‌پذیری استان در برابر تهدیدات و طبقه‌بندی آن‌ها.

5- اولویت‌بندی مراکز حساس و مهم استان.

6- تائید و کنترل نهایی طرح‌های پدافند غیرعامل پروژه‌های حساس و مهم استانی بر اساس تقدم تعیین‌شده.

7- نظارت بر تهیه و تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل و برنامه‌های اجرایی آن‌ها در واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی.

8- نظارت و برنامه‌ریزی به‌منظور اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل مصوب استانی.

9- کنترل امور مربوط به تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی‌های موردنیاز.

10- نظارت بر اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیرعامل در سطح استان.

11- هماهنگی با وزارت کشور و سازمان پدافند غیرعامل در اجرا و نظارت بر طرح‌های استان.


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0