حسن ماندگاری
مدیر کل حراست
 
شماره تلفن دفتر:

1. برنامه‌ريزي، سازماندهي و نظارت و هدايت كليه ‌فعاليت‌ها و اقدامات تأميني جهت جلوگيري از دسترسي عوامل غيرمجاز به ‌پرسنل، تأسيسات و اسناد و مدارك و تجهيزات و مخابرات استانداري و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها و شهرداري‌هاي استان.

2. نگهداري و حفاظت اطلاعات مربوط به پرسنل استانداري، واحدهاي تابعه ‌و جمع آوري اطلاعات مورد نياز جهت ارایه‌گزارش‌هاي نوبه‌اي و موردي به‌استاندار.

3. بررسي  و تعيين رده ‌حراستي پرسنل جهت دسترسي به ‌اسناد طبقه‌بندي شده.

4.  اظهار نظر در مورد پذيرش و يا عدم پذيرش داوطلبان ورودبه خدمت به‌استانداري و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها و شهرداري‌هاي استان مطابق قوانين و مقررات و ضوابط مصوب و رسيدگي به‌شكايات واصله‌در مورد آنها.

5. اعلام صلاحيت پرسنل جهت تصدي مشاغل و داوطلبان اشتغال، انتقال و مأموريت به‌استانداري و واحدهاي تابعه.

6.  بررسي در مورد متقاضيان دريافت سلاح با همكاري دستگاه‌هاي ذيصلاح.

7.  صدور كارت شناسايي كاركنان و انجام كليه‌امور مرتبط با اسناد طبقه‌بندي شده.

8. نظارت و مراقبت بر نحوه اجراي امور مربوط به‌حراست اخبار، اسناد، پرسنل وتاسيسات واحدهاي تابعه.

9. حفاظت از اطلاعات سخت افزاري، نرم افزاري و ارتباطات رايانه‌اي مجموعه‌استانداري، فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها و واحدهاي تابعه.

10. اجراي طرح‌هاي آموزشي مربوط به‌حراست بر اساس دستورالعمل‌هاي صادره‌از طرف وزارت كشور.

11. تهيه ‌و كشف رمز و ثبت و صدور نامه‌ها و دريافت و ارسال نامه‌هاي طبقه‌بندي شده ‌استانداري.

12. ارتباط مستمر با واحد حراست وزارت كشور بمنظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط و اخذ خط مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم.

13. پيشنهاد طرح‌هاي حراستي و حفاظتي متناسب با موقعيت استان به‌واحد ذیربط در وزارت كشور.

14. استفاده ‌از وسايل اطلاع رساني ازجمله‌بيسيم و تلكس درانجام امور محوله برحسب ضرورت.  


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0