پست الکترونیک دفتر:

 
شماره تلفن دفتر: 33610573

 


هسته گزینش

1-اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعمل های هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش

2-اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش ، هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش

3-صدور احکام انتصاب کارکنان ، پس از بررسی تأئید هسته گزینش

4- ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاه متبوع جهت اخذ امکانات مورد نیاز هسته اعم از پرسنل ، فضای کار ، وسایل نقلیه و ... جهت انجام صحیح وظایف محوله

5-پیشنهاد بودجه مورد نیاز هسته به بالاترین مقام دستگاه و پیگیری تا حصول نتیجه

6- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی مورد نیاز هسته به هیأت مرکزی گزینش پیگیری تا مرحله تصویب نهائی

7- انجام مکاتبات لازم با هیأت مرکزی ، سازمان مربوطه و واحدهای تابعه و داوطلبان جهت ابلاغ مصوبات و آراء گزینشی و پیگیری امور جاری

8-پیگیری نیازهای هسته نسبت به امکانات و نیروی انسانی در موارد استثنایی پیش بینی نشده یک ماه قبل از شروع امر گزینش به بالاترین مقام دستگاه

9- نظارت بر اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش (اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور ، ماموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس ، بورسیه شدن ، داوطلبان مرکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها)

10- تدوین گزارش از عملکرد هسته و ارائه به هیات مرکزی و بالاترین مقام دستگاه

11- برنامه ریزی و پیگیری جهت تشکیل منظم جلسات هسته گزینش

12- انجام اقدامات لازم جهت شرکت کارکنان هسته در برنامه های آموزشی مصوب

13- نظارت در اجرای امور رایانه ای در هسته طبق مصوبات هیات مرکزی و هیات عالی گزینش

14- انجام کلیه امور پشتیبانی ، اداری ، روابط عمومی ، تدارکات و......هسته گزینش

15- انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات داوطلبان در مرحله اول تجدید نظر

16- پیگیری جهت رعایت زمان بندی فرآیند گزینش داوطلبان

17- شرکت در جلسات شورای مدیران اداره متبوع

18- برنامه ریزی جهت شرکت نماینده هسته در مصاحبه های تخصصی دستگاه


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0