محمد مرودی
 
معاون هماهنگی امور عمرانی

 

پست الکترونیک: mho@hormozgan.ir

 
شماره تلفن دفتر: 

 


1. ایجاد هماهنگی و نظارت بین واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی در تهيه ‌و تنظيم طرحهای زيربنايي اقتصادی و عمرانی با توجه‌ به ‌نيازها،تجارب و اولويت‌های اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و سياسی استان بر اساس مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در قالب دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات مربوط.

2. نظارت عالیه بر برنامه‌هاي عمراني و گزارش گيري مستمر از پيشرفت برنامه‌هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام وضعیت پيشرفت آنها به‌ واحدهای استانی دستگاه‌هاي اجرایي مربوطه‌به ‌منظور رفع موانع.

3. انجام هماهنگی‌های لازم در زمينه‌تشکيل جلسات شوراي آب، شوراي فني استان و شوراي برنامه‌ريزي وساير شوراها و كميسيون‌ها و كميته‌هاي مربوطه ‌برحسب مورد.

4. تهيه‌و تنظيم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی  و ارزشيابی آنها در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی وآثار و نتايج اقتصادی اجتماعی آنها به‌منظور استفاده‌ بهينه‌ در تدوين برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی.

5. پیگیری انجام مطالعات در زمينه‌اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرايی و نهادهای انقلاب اسلامی استان به‌منظور پيشبرد برنامه‌های عمرانی و همچنين ارایه‌نظرات در اين زمينه‌به‌شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان.

6. هدایت وحمايت از شوراهاي اسلامي شهر و روستای استان  و نظارت بر فعاليت آنها مطابق قوانين و مقررات.

7. مطالعه ‌و بررسی وضع مناطق روستایی و شهری استان به منظور دستیابی به نیازهای زیربنایی و تسهيلات رفاهی و اولويت بندی آنها و پيگيری اعتبارات مربوط از منابع مختلف.

8. پیشنهاد معيارها و ضوابط لازم برای تعيين اولويت‌های طرح‌های عمرانی در مناطق روستايی و شهری و همکاری با واحد‌های ذيربط در اين زمينه ‌به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان.

9. هدایت، راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد بر فعالیت دهیاری‌ها در امور مختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد در سطح استان.

10. بررسی و پیشنهاد قیمت‌های پایه استان و ضرایب منطقه‌ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تایید.

11. نظارت عالیه بر پروژه‌هاي عمراني در مناطق شهري و روستايي از محل اعتبارات مختلف در قالب آیین نامه شورای فنی استان. 

12. نظارت و بررسي اعتبارات شهرداري‌ها و هدايت و راهنمایي‌هاي لازم در اتخاذ روشهاي صحيح و رعايت اولويت‌ها در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌ها.

13. نظارت، بررسی و اظهارنظر در خصوص برنامه‌ها، اعتبارات ومسایل مالي ساليانه‌شهرداري‌ها و دهیاری‌ها كه‌به‌تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد.

14. انجام اقدامات لازم به‌منظورتشکیل وحضور فعال در جلسات، مجامع، شوراها،کميته‌ها، کارگروه‌ها و کميسيون‌ها حسب مورد و نظارت بر تهيه ‌و تنظيم صورتجلسات و پيگيری مصوبات.

15. نظارت بر انجام وظایف و اعمال قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان.

16. مدیریت، نظارت و هماهنگی برای بهبود ترافیک و فعالیت‌ها و عملکرد شرکت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای ارایه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهری در استان.

17. نظارت و هماهنگی بین امور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و برون شهری.


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0