احسان کامرانی
 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

پست الکترونیک:

 
شماره تلفن دفتر: 

 


 • شرح وظایف
  1. تلاش در جهت تحقق برنامه‌هاي سياسي، اجتماعي دولت و ارتقاء مشاركت و حضور مؤثر مردم استان در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي.
  2. زمينه‌سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل‌هاي سياسي استان و نظارت بر فعاليت آنها.
  3. برنامه‌ريزي، نظارت و برگزاري انتخابات عمومي و  ساير انتخاباتي كه ‌به‌موجب قوانين و مقررات زيرنظر استانداري يا فرمانداري‌ها برگزار مي شوند مطابق زمان‌بندي ابلاغي و مديريت امور اجرايي قبل و بعداز برگزاري انتخابات.
  4. نظارت بر امور مربوط به‌ايجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغيير مركزيت و يا تبديل نقاط مختلف استان به‌روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري و مديريت تابعيت تقسيماتي نقاط جغرافيايي، اصلاح حريم و محدوده ‌شهرها و بررسي ابهامات و اختلافات مرزي درون استاني و بين استاني.
  5. مديريت نحوة نامگذاري و تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري در چارچوب دستورالعمل ارسالي وزارت كشور و طرح موضوع در كميسيون نامگذاري استان و بهنگام‌سازي اطلاعات مكاني، نقشه‌هاي تقسيمات كشوري و لايه‌هاي اطلاعاتي مرتبط با آن در مقياس‌هاي مورد نياز.
  6. هماهنگي و هدايت فرمانداران براي تحقق سياست‌هاي عمومي و برنامه‌هاي دولت.
  7. برنامه‌ريزي در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با مشاركت ادارات ذيربط و مشاركت‌هاي عمومي و فرمانداران و بخشداران.
  8. مراقبت دايم نسبت به‌رويدادهاي سياسي و فراهم كردن موجبات گسترش آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مربوط به ‌فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده‌ و نظارت بر حسن انجام امور مذكور.
  9. تأمين و حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در استان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي.
  10. نظارت بر نحوة استقرار واحدهاي انتظامي و پست‌هاي ايست و بازرسي موقت و دايم در استان.
  11. مطالعه‌و بررسي عوامل تهديد كننده ‌امنيت و آرامش جامعه‌ و ارایه ‌طرح‌هاي استاني در اين زمينه.
  12. برنامه‌ريزي و مديريت برگزاري جلسات شوراي تأمين استان.
  13. اتخاذ تدابير لازم با همكاري اعضاء شوراي تأمين استان در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي و معضلات سياسي، امنيتي و اجتماعي.
  14. برنامه‌ريزي و حفاظت مستمر از اماكن و تأسيسات داراي طبقه‌بندي استان بويژه ‌نقاط و تأسيسات حساس و حياتي و نظارت دايم بر حمل و استفاده‌از مواد ناريه.
  15. پيگيري اجراي دستورالعمل‌هاي امنيتي ابلاغی ‌از سوي شوراي امنيت كشور ويا شوراي‌عالي امنيت ملي توسط واحدهای استانی دستگاه‌هاي اجرایی ذيربط.
  16. گردآوري و تجزيه‌و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات امنيتي و انتظامي استان  و انعكاس به‌وزارت كشور.
  17. هماهنگي با استان‌هاي همجوار و برنامه‌ريزي در جهت مقابله ‌با قاچاق كالا و ارز، اسلحه ‌و مهمات وسایر مسایل امنيتي و انتظامي.
  18. شناسايي نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه‌دار و اتخاذ تدابير پيشگيرانه‌در رابطه‌با آنها و نزاع‌هاي دسته‌جمعي.
  19. تجزيه‌و تحليل جرايم و تخلفات امنيتي، انتظامي وسياسي و مقايسه ‌با استان‌هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي كاهش آنها.
  20. مديريت پيشگيري از جرایم سازمان يافته‌و مبارزه‌ با ترويج فرق ضاله.
  21. تجزيه‌و تحليل رخدادها و گزارش‌هاي امنيتي واجتماعي استان وتهيه‌ طرح‌هاي لازم جهت برنامه‌ريزي و پيشگيري از حوادث احتمالي.

  22. ساماندهي مرزها و فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در زمينه‌سياست گذاري، هماهنگي و نظارت بر مرزهاي استان با كشور مقابل.

  23. نظارت بر اجراي مصوبات شوراي مرزهاي كشور مربوط به ‌استان و تشكيل كمیته امنيت و عمران مرزهاو ايجاد هماهنگي بين واحدهای استانی دستگاههاي مستقر در مرزها بر اساس قوانين مصوب.

  24. ارایه‌پيشنهاد ايجاد مرزهاي مجاز (زميني، هوايي و دريايي) استان به‌كارگروه ‌مرزهاي رسمي مستقر در وزارت كشور.

  25. ارایه ‌پيشنهاد نحوه‌نظارت بر عملكرد بازارچه‌هاي مرزي استان.

  26. برنامه‌ريزي، هدايت و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در مبارزه‌با قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، سلاح و مهمات، مشروبات الكلي و قاچاق انسان در استان.

  27. هماهنگی مستمر با واحد مرتبط با پدافند غیرعامل در اجرای سیاست‌های ابلاغی در سطح استان.

  28. ايجاد زمينه‌هاي لازم بمنظور توسعه، تقويت و ارتقاء معيشت و رفاه ‌مرزنشينان در استانهاي مرزي.

  29. مديريت پاكسازي مناطق آلوده ‌به ‌مين و مواد منفجره ‌در استان.

  1. نظارت برساماندهي امور اتباع بيگانه ‌و تردد، اشتغال و ازدواج اتباع ايراني وخارجي و امور مربوط به ‌مبادلات در استانهاي مرزي و بررسي مسايل امنيتي با كشورهاي همسايه.
  2. ارزيابي وضعيت اتباع خارجي در استان و ارزيابي آثار مثبت و منفي تابعيت خارجي در كشور به ‌منظور ارایه ‌راهكارهاي قانوني.
  3. انجام امور مربوط به‌پذيرش، اسكان، تقاضاي تابعيت، ترك تابعيت، بقاءتابعيت و شناسایي و استملاك اتباع خارجي و تكميل و ارسال مدارك مربوطه ‌به‌ وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط.
  4. مديريت مسایل، پديده‌ها، انحرافات و آسيب‌هاي فرهنگي واجتماعي استان و نظارت بر ساماندهي متكديان، معتادان،كودكان خياباني و آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري واحدهای استانی دستگاه‌هاي مسئول.
  5. نظارت برگرد آوري وتجزيه‌و تحليل رويداد‌هاي خبري و گزارشات سياسي و اجتماعي استان و انعكاس به‌وزارت كشور.
  6. برنامه‌ريزي و تلاش در جهت توسعه، نظارت و توانمندسازي سازمانهاي مردم نهاد.
  7. هماهنگی و نظارت برتأمين و افزايش سلامت و بهداشت مردم و پيشگيري از بيماريهاي واگيردار در استان.
  8. هماهنگی ونظارت بر افزايش نشاط اجتماعي در استان بارويكرد  توسعه‌ورزش همگاني و غني سازي اوقات فراغت جامعه ‌بلاخص جوانان.
  9. برنامه‌ريزي و انجام نشست‌هاي نوبه‌اي  و مستمر بانخبگان و شخصيت‌هاي ذي نفوذ مذهبي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به‌منظور آگاهي از ديدگاه‌هاي آنها و تبادل نظر در رابطه ‌با امور مربوط به‌استان.
  10. مديريت نحوة تكميل پرونده‌تشكل‌هاي صنفي و سياسي و پيگيري صدور مجوز مربوط به‌ آنهاو بررسي درخواست‌هاي اقشار و گروه‌ها در رابطه‌با برپايي اجتماعات و راهپيمایي‌ها مطابق دستورالعمل‌هاي قانوني.
 • سوابق تحصیلی
 • سوابق کاری

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0