چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨
پیوندهای مهم

اوقات شرعی
Owghat
عضویت در خبرنامه
Newsletter Membership
نام :   
ایمیل :   
برق منطقه ایمخابراتتوزیع برقآب فاضلاب شهریآب فاضلاب روستایی

برق منطقه ای

نام خدمت:درخواست همکاری در طرح تعطیلات تابستانی

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی  می توانند برای همکاری در طرح تعطیلات تابستانی درخواست خود را ارائه دهند.

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستهمكاريدرطرحتعطيلاتتابستاني.aspx

_________________________________________________________

نام خدمت:درخواست فعال شدن تعرفه روز جمعه

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی می توانند برای فعال شدن تعرفه روز جمعه درخواست خود را ارائه دهند.

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستفعالشدنتعرفهروزجمعه.aspx

_________________________________________________________

نام خدمت:درخواست کاهش قدرت برق

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی  می توانند برای کاهش قدرت برق  درخواست خود را ارائه دهند.

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستکاهشقدرتبرق.aspx

_________________________________________________________

نام خدمت:درخواست افزایش قدرت برق

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی  می توانند برای افزایش قدرت برق درخواست خود را ارائه دهند.

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستافزایشقدرتبرق.aspx

_________________________________________________________

نام خدمت:درخواست خرید برق

شرح خدمت: در این خدمت مراجعین مرتبط با منابع می توانند برای خرید برق درخواست خود را ارائه دهند.

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستخریدبرق.aspx

_________________________________________________________

نام خدمت:درخواست رفع مغایرت در صورتحساب 

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی  می توانند برای رفع مغایرت در صورتحساب درخواست خود را ارائه دهند.

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواسترفعمغایرتدرصورتحساب.aspx

 _________________________________________________________

نام خدمت:درخواست تفکیک انشعاب

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی  می توانند برای تفکیک انشعاب درخواست خود را ارائه دهند.

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستتفکیکانشعاب.aspx

 _________________________________________________________

نام خدمت:درخواست ادغام انشعاب

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی  می توانند برای ادغام انشعاب درخواست خود را ارائه دهند.

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستادغامانشعاب.aspx

 _________________________________________________________

نام خدمت:درخواست تغییر نام

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی  می توانند برای تغییر نام درخواست خود را ارائه دهند .

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستتغییرنام.aspx

 _________________________________________________________

نام خدمت:درخواست تغییر تعرفه

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی  می توانند برای تغییر تعرفه درخواست خود را ارائه دهند.

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستتغییرتعرفه.aspx

 _________________________________________________________

نام خدمت:درخواست صدور صورتحساب

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی  می توانند برای صدور صورتحساب درخواست خود را ارائه دهند.

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستصدورصورتحساب.aspx

 _________________________________________________________

نام خدمت:درخواست تغییر گزینه

شرح خدمت: در این خدمت مشترکین فوق توزیع و صنعتی  می توانند برای تغییر گزینه درخواست خود را ارائه دهند .

ادرس : http://www.hrec.co.ir/مشترکینومتقاضیان/فرمها/فرمدرخواستتغییرگزینه.aspx

شماره تماس : 33613221 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

ارتباط با ما
نقشه سایت
اخبار RSS دریافت
پایگاه اطلاع‌رسانی استان هرمزگان
درباره ما