سه شنبه ١٩ فروردين ١٣٩٩
مدیر کل

معرفی
نام: اصغر

نام خانوادگی: جهانگیری

محل تولد: داراب

تاریخ تولد: 1350

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق عمومی

سوابق مدیریتی: بخشدار ایزد خواست، فرماندار حاجی آباد
شرح وظایف دفتر

دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي

1.      ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات با واحدهاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي مستقر به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي لازم در خصوص پاسخگويي به شكايات.

2.      هماهنگي در خصوص نحوه استقرار در استانداري، فرمانداري و بخشداري هاي تابعه و ارتباط مستمر با مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور.

3.      ارزيابي عملكرد واحدهاي استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها.

4.      تنظيم برنامه بازرسي دوره اي استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها و اجراي آن از طريق بازرسي هاي مالي و اداري.

5.      انجام بازرسي هاي موردي از دستگاههاي اجرايي با دستور مقامات مافوق.

6.      انجام همكاري هاي لازم با گروه هاي بازرسي و نهادهاي قانوني كشور به منظور حسن انجام وظايف محوله و ايجاد هماهنگي در اين زمينه.

7.      تنظيم گزارش از نتايج بازرسي هاي انجام شده و ارسال آن براي مرجع ذيربط.

8.      بررسي و پاسخگويي به شكايات و تقاضاهاي مردم كه از طريق نهاد رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت كشور و ديگر ارگان هاي مسئول ارجاع مي گردد.

9.      بررسي و اظهار نظر و تهيه پيش نويس تصويبنامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي لازم در ارتباط با استانداري و واحدهاي تابعه(فرمانداري ها، بخشداري ها) و ارايه به مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور براي سير مراحل تصويب با همكاري واحدهاي ذيربط.

10.  عضويت و شركت در جلسات، كميته ها و كارگروه ها با موضوع تحول اداري، ارتقا سلامت اداري، مبارزه با فساد و رشوه و تكريم اربا رجوع.

11.  تنظيم و اظهارنظر درباره متن قراردادهاي استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته با اشخاص حقيقي و حقوقي.

12.  طرح و پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري استانداري و دفاع از آن در مراجع قانوني.

13.  معاضدت قضايي( اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهيه لوايح و مشاوره) مديران و كاركنان استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها در خصوص دعاوي مرتبط با انجام وظايف اداري آنان در كليه مراجع قضايي، اداري و محاسباتي.

14.  همكاري با مركز مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور در خصوص كليه دعاوي كه در مركز عليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و واحدهاي تابعه طرح و يا از سوي آنان عليه اشخاص ديگر مطرح مي شود.

15.  انجام امور ثبتي و مستندسازي اموال منقول و غير منقول استانداري و طرح دعاوي مالكيت و تصرف و متفرع بر آنها و تملك اراضي و اماكن مورد نياز براساس قوانين موجود براي استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته.

کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

استان هرمزگان

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.